Sunday, July 3, 2016

ปิดเสียงกล้อง Note 5 Marshmallow [Root]

แก้ไฟล์ที่ /system/csc/others.xml

เพิ่ม

true

ภายใต้


...


แล้ว restart เครื่อง เข้าโปรแกรมกล้อง จะมีตัวปิด Shutter Sound เพิ่มขึ้นมา

No comments: